سازمان بیمه خدمات درمانی اولویت های پژوهشی سال 1385 خود را اعلام می دارد:<br /> پژوهش های نظری (بنیادی)<br /> پژوهش های کاربردی کشوری (ملی)<br /> پژوهش های کاربردی استانی