در این سایت شما می توانید آخرین اخبار روستای دستگرد (بیرجند) و روستاهای بخش مرکزی و همچنین اخبار استان خراسان جنوبی و ... بخوانید