انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی برای جانبازان و معلولین و ...