از نظرسابقه جغرافیایی تاریخ بایددانست که اگرچه این منطقه ازقدیم بنام ملایرشناخته شده است اماشهرفعلی ملایردرسال 1224 هجری قمری بدستورفتحعلی شاه قاجارتوسط فرزند وی محمدعلی میرزای دولتشاه والی کرمانشاه بنا نهاده شده وشیخعلی میرزابپاس قدردانی ازدولتشاه نام این شهررادولت آباد نامید و با توجه به جمعیت روبه رشد دراین شهردرسال 1236 ه ج بنیان بازار و مسجد و مدرسه و حمام تازه ای نهاده شد و دو سرا برای مسافران وکاروانیان احداث گردیده است.