رییس کل سازمان نظام پزشکی در همایش بزرگداشت پیوند اعضا گفت: در یک سال گذشته تفاهم نامه‌ای بین سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امضا شد که براساس آن اعضای جامعه پزشکی،می توانند داوطلب اهداء عضو در زمان ضرورت شوند.