معرفی سازمان نظام پزشکی شهرستان دزفول از بدو تاسیس تا کنون در شهرستان دزفول ، قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ، دو دوره انتخابات نظام پزشکی انجام گرفته است. متاسفانه هیچگونه مدرک ثبت شده أی در سازمان موجود نمی باشد و لذا نه تنها اعضای هیئت مدیره نامشخص هستند بلکه متاسفانه از کارهای انجام شده توسط آن همکاران هیچ اطلاعی در دست نمی باشد . صرفا طبق صورتجلسه های دوره دوم در مورد تغییر و تحول مدارک سازمان مشخص است که آقای دکتر ستایش خزانه دار دوره اول بوده است.