از سال 1364 سازمان منطقه ای بهداشت و در مان به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تغییر نام و به طور کلی ساختار آن متحول و ماموریت های جدید در ارتباط با بهداشت ودرمان وآموزش و پژوهش و فرهنگی دانشجویان و پشتیبانی برای آن پیش بینی شد . مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهای 65تا 70 گویای این واقعیت است که وضعیت بهداشت و در مان از بهبود نسبی برخوردار بوده وروند تشکیل آن ادامه پیدا کرده است.