اهداف خانه پرستار عبارتند از:<br /> حمایت و همکاری در حرکتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و جامعه.<br /> ایجاد اتحاد، همبستگی و همدلی کادر پرستاری جهت رسیدن به اهداف عالیه ملی.<br /> تلاش جهت خودکفائی کشور و همکاری جهت استقرار مبانی اخلاقی، اجتماعی و تربیت<br /> و...