انجام کلیه آزمایش های تخصصی و فوق تخصصی. نمونه گیری از بیماران بستری در منزل، انجام آزمایش های دوره ای پرسنل سازمان ها وکارخانه ها