ارائه کتب فارسی و عربی در زمینه طب سنتی، فرهنگ لغات به این دو زبان، مبانی طب سنتی، معرفی مفردات دارویی، داروهایی ترکیبی، درمان بیماری ها و ...