تا به امروز تاریخ این ورزش برای مردم و حتی جماعت ورزشکار ( بجز عده ای خاص) پنهان مانده است. کشف این تاریخ و آشکار شدن رازهای این ورزش بر می گردد به زندگی مردی تنها به نام تاگاشی که در دهکده ای در هیمالایا زندگی می کرده است.