بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی و با هدف جلو گیری از تکاثر ثروت در دست گروه‌های خاص و تبدیل نشدن دولت به کارفرمای مطلق طراحی شده است.مولفه های چهارگانه در تاسیس بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون: کارجویان؛ کارآفرینان؛ قابلیت های توسعه منطقه ای و نقدینگی مردمی است.