بانكسیا

درختچه ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی استرالیا، با برگهایی در حاشیه دندانه دار به رنگ سبز تیره و سطح زیرین سبز- خاكستری.

نام علمی:coccinea Banksia
خانواده: PROTEACEAE
درختچه ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی استرالیا، با برگهایی در حاشیه دندانه دار به رنگ سبز تیره و سطح زیرین سبز- خاكستری، هر گل مجموعه ایست از تعداد زیادی گل های كوچك قرمز رنگ، تا آخر زمستان و اول بهار ظاهر می شوند. حداكثر بلندی و گستردگی آن به ۲ متر می رسد.
نیازها: مكان آفتابی، خاك ماسه ای با زهكشی خیلی خوب كه میزان فسفات و نیترات آن پایین باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی گراد است.
ازدیاد: از طریق كاشت بذر در بهار امكان پذیر است.