كوله خاس

درختچه ایست همیشه سبز كه در بهار گلهای زردرنگ و در پائیز میوه های قرمزرنگش روی ساقه های برگ مانند آن ظاهر می شوند.

نام علمی: Ruscus Hypoglossum
خانواده: LILIACEAE
درختچه ایست همیشه سبز كه در بهار گلهای زردرنگ و در پائیز میوه های قرمزرنگش روی ساقه های برگ مانند آن ظاهر می شوند.
نیازها: مكان سایه و خشكی خاك را بخوبی تحمل می كند ولی غرقاب كردن خاك گیاه را از بین می برد. حداقل دمای مورد تحمل آن در زمستان ۱۰- درجه سانتی گراد است. در فصل بهار ساقه های خشك شده را از انتها قطع كنید.
جهت تولید میوه باید پایه های نر و ماده كنار یكدیگر كاشته شوند. حداكثر بلندی ۵/۰ متر و حداكثر گستردگی آن ۸/۰متر است.
ازدیاد: از طریق تقسیم ریشه در بهار.