مبارزه با کپک قرمز قارچ صدفی

یکی از مشکلاتی که پرورش دهندگان قارچ صدفی با آن روبرو هستند، کپک قرمز(آتشین) است که مبارزه و کنترل آن بسیار مشکل است.

برای پیشگیری از ظهور آن بایستی چند نکته را رعایت کنید:
۱- از کاه تمیز و فاقد آلودگی جهت بستر قارچ صدفی استفاده شود.
۲- اگر عمل خیساندن کاه بیش از ۱۸ ساعت طول کشید، آب آن عوض شود.
۳- عمل جوشاندن کاه به مدت ۲ ساعت انجام شود.
۴- محل پرکردن کیسه ها بایستی سرپوشیده باشد و قبلا ضدعفونی شود.
۵ - وسایل مورد استفاده برای خروج کاه جوشانده شده حتما با الکل ضدعفونی شود.
۶- محل پرکردن(میز یا زمین) با الکل ضدعفونی شود.
۷- دستها تا بالای آرنج با الکل ضدعفونی شود.
۸- تمام وسایلی که در هنگام پر کردن روی میز کار می آید، ضدعفونی شود.
۹- از نایلون تمیز و تازه استفاده شود.
و...