یوسف علی سبز مشهدی

جنسیت: مردتولد و وفات: ( ... )س نهم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: خطاطاز آثار وی: دو قطعه از یک مرقع ، به قلم نیم دودانگ و کتابت متوسط ، به شیوهٔ سلطان علی مشهدی ، با …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س نهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: دو قطعه از یک مرقع ، به قلم نیم دودانگ و کتابت متوسط ، به شیوهٔ سلطان علی مشهدی ، با رقم‌های :‌"مشقه العبد یوسف علی سبز مشهدی تجاوزالله عنه" و "مشقه العبد یوسف علی سبز مشهدی".