محمدقاسم لاهیجی حائری

جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: چهارده قطعه از مرقعی ، به قلم‌های سه‌ دانگ و دو دانگ و کتابت خوش ، با رقم‌های : "مشقه‌العبد محمدقاسم الحائری" و "العبد قاسم غفر ذنوبه" و "فقیر قاسم‌الجیلانی عفی عنه" و "کتبه الفقیر محمد قاسم لاهیجی" و "المذنب قاسم غفر ذنبه".