اویس وفسی

جنسیت: مردنام پدر: ابوالقاسمتخلص: وفسیتولد و وفات: (۱۳۱۱ - ... ) شمسیمحل تولد: ایرانشهرت علمی و فرهنگی: خوشنویستحصیلات فارسی و عربی را در دارالعلوم عربیه نزد حاج شیخ احمد …

جنسیت: مرد
نام پدر: ابوالقاسم
تخلص: وفسی
تولد و وفات: (۱۳۱۱ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
تحصیلات فارسی و عربی را در دارالعلوم عربیه نزد حاج شیخ احمد نجفی آموخت و بنابر استعداد ذاتی و موروثی علاقه سرشاری که به هنر خط داشت در عنفوان جوانی تعلیمات اولیه فن خط را از حسین میرخانی فراگرفته و بعد از مدتی نزد برادر او حسن میرخانی (سراج‌آلکتاب) به توسعه هنر خود پرداخت و روی‌هم رفته ده سال تمام مشغول آموختن این هنر ظریف گردید تا شاهد مقصود را در آغوش کشید و خود از خطاطان جوان روزگار ما گردید او عقیده دارد که مشک بایدخود ببوید نه آنکه عطار بگوید: بلی چنین است زیرا هنر او خودگواه این مطلب است.
در دستگاه اهل حقیقت مجاز نیست
خورشید را به هیچ معرف نیاز نیست
وفسی چند سال است که به دراویش نعمت‌الهی پیوسته و همگام با سالکان طریق و شوریدگان وادی عرفان شده است. او می‌گوید کسانی‌که به راستی و صمیمت در طریق فقر گام برمی‌دارند مظهر لطف و خداوندان صفا هستند به عقیده مشارالیه مفهوم حیات و اصل زندگانی و هدف خلقت حق و حقیقت و خدمت به خلق است. به هر حال او هنرمندی است که خط نستعلیق را از ریز و درشت خوش می‌نگارد و در تحریر خط شکسته نستعلیق نیز دستی دارد. وفسی هم‌اکنون در مرکز سینمائی هنرهای زیبای کشور به‌کار خطاطی مشغول بوده و علاوه بر خطاطی به گفتن شعر رغبت نشان می‌دهد. چون این جوان نوه علی منظوری می‌باشد می‌توان گفت که در واقع این هنر شریف را از آن مرحوم بارث برده است. از آثار او کتاب عرفان‌الحق مرحوم صفیعلی‌شاه است که به خط پخته و شیوائی آن را به رشته کشیده و در آینده نزدیکی به زیور طبع آراسته خواهد گردید.
غزل
خیال روی تو شد دوش غمگسار دلم
پناه آن شکن زلف شد قرار دلم
...