جلال‌الدین اعتضادی

جنسیت: مردتولد و وفات: (۱۲۷۵ - ... ) شمسیمحل تولد: ایرانشهرت علمی و فرهنگی: خوشنویساعتضادی ملقب به صدرالکتاب است معلومات متداول زمان خود را در یکی از مکتبخانه‌های قدیم فرا …

جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۷۵ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
اعتضادی ملقب به صدرالکتاب است معلومات متداول زمان خود را در یکی از مکتبخانه‌های قدیم فرا گرفته و از آغاز جوانی عشق سرشار به خوشنویسی وی را بر آن داشت که با پشتکار کم‌نظیری شب و روز نزد مرحوم میرزا غلامرضا به مشق پرداخته تعلیم و رموز فن خط را فرا گیرد. استادش از همان روز نخست که وی را مستعد در یافتن دقایق این هنر ظریف دید گونه‌اش را بوسید و در پهلوی خویش جایش داد و تا زمانی که صدرالکتاب در خدمت میرزا غلامرضا بود استاد صمیمانه رموز خط‌نویسی را به او می‌آموخت و در پیشرفت شاگرد علاقه‌مند خویش می‌کوشید.
جلال‌الدین از همان ایام که به آموختن این هنر مشغول بود به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و هم در مدارس سعدی، وطن، همایون، ترقی و قدسیه خوشنویسی را به نوآموزان آن مدارس می‌آموخت و برای مدتی نیز مدیریت و مشاقی دبستان ایتام سپهسالار از طرف مرحوم سلیمان میرزا (عضدالملک) نایب السلطنه که نیابت تولید مدرسه ناصری را نیز عهده‌دار بود به ایشان واگذار گردید. اعتضادی پس از سال‌ها تعلیم و تربیت شاگردان در فروردین‌ماه ۱۲۹۷ رسماً وارد خدمت پست و تلگراف گردید و در مهرماه سال ۱۳۳۶ به تقاضای خود از خدمت دولت بازنشسته شد. این مرد مدارج خدمت را در نهایت صداقت و عزت نفس و علو طبع طی کرد و به پاس خدمات صادقانه خود به دریافت تقدیرنامه و نشان پیام از طرف نخست‌وزیر وقت نائل آمد.
از آثار خطی او چند مرقع و تفسیر قرآن معروف به چاپ اخگر می‌باشد که به نظر رسیده است.