لکه قیر

برای از بین لکه قیر روی پارچه ، از بنزین و کره می توان استفاده کرد .

برای از بین لکه قیر روی پارچه ، از بنزین و کره می توان استفاده کرد .