احمد میرک صالحی خراسانی

جنسیت: مردنام پدر: خواجه عبدالله مرواریدتخلص: صوفیتولد و وفات: ( ... )س دهم قمریمحل تولد: مشخص نیست.شهرت علمی و فرهنگی: شاعروی از فرزندان خواجه عبدالله مروارید کرمانی و …

جنسیت: مرد
نام پدر: خواجه عبدالله مروارید
تخلص: صوفی
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از فرزندان خواجه عبدالله مروارید کرمانی و برادر بزرگ خواجه محمدمیرک صالحی است. او از منشیان بزرگ زمان شاه طهماسب (۹۳۰ - ۹۸۴ ق.) بود و نیز مدتی منصب وزارت مشهد مقدس به وی تعلق گرفت و به واسطۀ آن منصب در میان بزرگان و عالمان برتری یافت. صالحی در فن انشاء که ارثی و ذاتی ایشان بود مهارت تمام داشت.