ساده ولی واقعی!

برخلاف نظر بیشتر مردم، امتحان‌ها مهم‌ترین کارهائی نیستند که ما در زندگی انجام می‌دهیم. در واقع چه قبول بشوید و چه مردود، ارزش و اهمیت شما بیش از آن نمره‌ای است که بر روی یک برگ …

برخلاف نظر بیشتر مردم، امتحان‌ها مهم‌ترین کارهائی نیستند که ما در زندگی انجام می‌دهیم. در واقع چه قبول بشوید و چه مردود، ارزش و اهمیت شما بیش از آن نمره‌ای است که بر روی یک برگ کاغذ می‌گیرید.
لذا، برای اینکه در فصل پر هیجان امتحان سر در گم و گیج نشوید، مطلب بالا را فراموش نکنید.