مقابله با تصورات کلیشه‌ای

آیا فکر می‌کنید فرد ناامیدی هستید که هرگز در امتحانی موفق نبوده است؟ پس بدانید حالا زمان آن رسیده که در مقابل این ضبط صوت درونی بایستید، هرگاه بخواهید می‌توانید نوار آن را …

آیا فکر می‌کنید فرد ناامیدی هستید که هرگز در امتحانی موفق نبوده است؟
پس بدانید حالا زمان آن رسیده که در مقابل این ضبط صوت درونی بایستید، هرگاه بخواهید می‌توانید نوار آن را عوض کنید.