افکار منفی

آیا احساس می‌کنید کسی از درون به شما می‌گوید که نمی‌توانید در امتحان قبول شوید؟ این صداهای مزاحم را از بین ببرید و تمام این بهانه‌ها را از خود دور کنید.

آیا احساس می‌کنید کسی از درون به شما می‌گوید که نمی‌توانید در امتحان قبول شوید؟
این صداهای مزاحم را از بین ببرید و تمام این بهانه‌ها را از خود دور کنید.