برنامه‌ریزی

آیا احساس می‌کنید فرصت‌های شما در حال اتمام است؟ تجدیدنظر نکردن در برنامه‌ زمان‌بندی، باعث اتلاف وقت گرانبهای شما می‌شود، بنابراین یک جدول زمانبندی تهیه کنید. اما خود را …

آیا احساس می‌کنید فرصت‌های شما در حال اتمام است؟
تجدیدنظر نکردن در برنامه‌ زمان‌بندی، باعث اتلاف وقت گرانبهای شما می‌شود، بنابراین یک جدول زمانبندی تهیه کنید. اما خود را کاملاً تابع آن نسازید، هرگاه نیاز بود باز هم در آن تجدیدنظر کنید.