استراحت ۵ دقیقه‌ای

آیا نمی‌توانید روی چیزی که در حال خواندن آن هستید تمرکز کنید؟ اگر چنین مشکلی دارید، هر از چند گاهی به خود استراحت بدهید. ترجیحاً هر ۴۰ دقیقه یک‌بار بلند شوید و دوری بزنید و یا …

آیا نمی‌توانید روی چیزی که در حال خواندن آن هستید تمرکز کنید؟
اگر چنین مشکلی دارید، هر از چند گاهی به خود استراحت بدهید. ترجیحاً هر ۴۰ دقیقه یک‌بار بلند شوید و دوری بزنید و یا با دوستی صحبت کنید. برای دور شدن از خستگی به هر شیوهٔ مناسبی متوسل شوید تا زمانی که احساس آرامش کنید.