کدهای مخفی بازی آمیرزا | شنبه 28 مهر 97

جواب همه مراحل بازی آمیرزا

۱- لب، له، لک، به، کل، هل، کله، لکه، بله، لبه، کلبه، بلکه
۲- آب، رب، برق، قبر، بار، ابر، ربا، قاب، قبا، بقا، باقر، براق
۳- زرد، آرد، ردا، رند، ارز، زند، درز، نزد، دار، دنا، راد، راز، ران، زار، ندا، ناز، ارزن، نادر، درنا، اردن، ندار، دراز، اندرز
۴- خیار، کاری، اخیر، شاکر، شیار، راکی، خاکی، کاشی، ریکا، شاکی، خراش، شکار، شرکا، شاخک، خارک، خرکی، ارشک، خارش، شریک، خشکی، کیارش، خاکشیر
۵- گمان، تمنا، آیتم، مینا، تفنگ، متان، متین، منفی، مانی، نیما، تنگی، امین، میان، نامی، ایمن، یگان، فانی، تینا، فیات، تافی، اتمی، تایم، تامین، امنیت، گفتمان