کدهای مخفی بازی آمیرزا | جمعه 13 مهر 97

جواب کامل همه مراحل بازی آمیرزا

۱- نو، ون، زن، ناو، نوا، وان، وزن، ناز، زانو
۲- آب، آس، بکس، سبک، کسب، اسب، باک، ساک، کاسب
۳- دنا، آهن، قند، نقد، هدا، هند، ندا، نقده، قناد، دهان، نقاد، نهاد، دانه، دهقان
۴- نکات، کاست، سکان، ناکس، ناسا، اتکا، کتان، سانت، ساکن، تانک، اسکن، آسان، ساکت، ساتن، تکان، اسکان، آستان، استان، استکان
۵- درام، ارشد، اردو، درفش، مواد، داور، دارو، امور، شوفر، دمار، دوام، فردا، اشرف، شورا، شمار، مورد، فروش، فرود، مادر، مراد، مدار، مارش، مرشد، فشار، فورا، مفرد، مفاد، آشور، مشرف، واشر، وارد، موارد، دشوار، فرمود، مشاور، فرشاد، فراموش، آدمفروش