متجاهر یعنی چه | معنی متجاهر

متجاهر یعنی چه | متجاهر به کسی گفته می شود که کاری خلاف عرف و شرع را آشکارا و بی پرده انجام دهد. معتاد متجاهر نیز به کسی گفته می شود که از روی عمد اقدام به مصرف مواد مخدر در اماکن عمومی کند.

متجاهر یعنی چه؟
کسی که آشکارا و بی پرده کاری را انجام دهد که معمولا به کارهای ناشایست و نامناسب و خلاف عرف و شرایط اجتماعی نسبت داده می شود متجاهر است. در واقع کسی که عمل خویش را به عمد آشکارا انجام می دهد. بر همین اساس متجاهر به فسق یعنی کسی که به صورت آشکارا فسق می کند.
( فسق یعنی آلودگی، تبهکاری،زنا،زناکاری،فجور،فساد،لواط و ناپاکی و فسق و فجور یعنی کار بد، گناه و ناپارسایی)

معتاد متجاهر کیست؟
«تجاهر» حالت معتادی است که عمدا و به انگیزه نشان دادن کار خود و جلب توجه، در مرئی و منظر عموم اقدام به مصرف موادمخدر می کند. در واقع معتاد متجاهر کسی است که اراده ‏آزادش نه از سر اضطرار بلکه به عمد و باانگیزه تجاهر، بر مصرف آشکار موادمخدر قرار گرفته است؛ لذا مصرف علنی به تنهایی برای صدق عنوان تجاهر کافی نیست و مصرف علنی حداکثر یک شرط برای تشکیل حالت تجاهر به شمار می‏رود.