گرانش، جرم و زمان

من معتقدم گردش و حرکت در کیهان،کهکشانها و ستاره ها و سیارات باعث ایجاد گرانش ودر پی آن زمان نیز شده است.. (منظور از حرکت ، حرکت زمین بدور خورشید ، حرکت منظومه شمسی و در نهایت کیهان است)

من معتقدم گردش و حرکت در کیهان،کهکشانها و ستاره ها و سیارات باعث ایجاد گرانش ودر پی آن زمان نیز شده است.. (منظور از حرکت ، حرکت زمین بدور خورشید ، حرکت منظومه شمسی و در نهایت کیهان است )
یعنی ما در هر لحظه در نقطه ای یونیک در کل کیهان قرار داریم و اگر از نقطه x,y,z درهمین لحظه عبور کردیم ، دیگر هیچگاه از این نقطه عبور نمی کنیم !!
این مسئله پاسخ چراییه جهت پیکان زمان است ..
من معتقدم حرکت به همه چیز جرم داده است .
آقای انیشتین میگوید اگر جسمی به سرعت نور نزدیک شود جرمش بسیار زیاد می شود و اگر به سرعت نور برسد ، جرمش بی نهایت میشود!!
پس این حرکت وضعی که کل کیهان دارد باعث ایجاد گرانش در تمامی اجزایش شده و هر جسمی که در کیهان وجود دارد باتوجه به سرعتش و ساختار مولکولی اش، جرمش و نهایتا گرانش اش متفاوت است .
مثلا فرض کنیم که یک کره کاملا مشابه زمین ازنظر فلزات تشکیل دهنده اش وجود داشته باشد با ابعادی دقیقا مانند زمین که بدور یک ستاره ای دیگر در حال چرخش باشد و ساختار مولکولی اش نیزکاملا مشابه زمین .
حال اگر سرعت حرکت آن سیاره بدور ستاره اش 2برابر سیاره ما باشد و ستاره اش با سرعتی بیشتر از ستاره ما بدور مرکز کهکشانش در چرخش باشد ، گرانشش چندبرابر سیاره ما خواهد بود ! (در این مسئله سرعت حرکت کهکشانش نیز دخیل است.
پس اگر من در زمین وزنم ٨٠ کیلوگرم باشد ، روی ان کره شاید ٢0٠ کیلوگرم باشم !


موضوع مهمتر اینست که در نهایت برای هرجسم با جرم متفاوت ، گذر زمان نیز متفاوت است ! همانطور که انیشتین در نظریه نسبیت و در مورد زندگی یک پشه گفته است !.
یعنی اگر انسانی روی ان کره باشد ، گذر زمان برایش باما متفاوت است .

می خواهم جسارت بیشتری بکنم و یک مثال جسورانه بزنم :
فرض کنیم یک انسانی بسیار قول پیکر وجود دارد بانام Hbig !
Hbig آنقدر بزرگ است که کل کیهان برایش هم اندازه یک اکواریوم یک متری است !
اگر داخل اکواریوم، مولکولها را کهکشان بدانیم و
هریک از ذره های اتم که در داخل آن مولکول است را یک منظوه بدانیم و
الکترونهایی که در حال گردش بدور هریک از هسته های آن اتم است را سیارات بنامیم ..
حال یکی از این الکترونها که نامش E1 است ، نامش زمین است.
در این حالت فرض می کنیم روی E1 که حیات وجود دارد و انسانهایی با تمدن در حال گذران زندگیشان هستند که نامشان Hsmall است ..
اگر برای Hbig یک ثانیه زمان بگذرد ، برای Hsmall ممکن است 26000 سال زمان گذشته باشد چون در هر ثانیه آن الکترون 26000 بار بدور هسته اش چرخیده است.
حال اگر برای Hbig ، 6 روز زمان بگذرد ، برای Hsmall ، 13.8 میلیارد سال زمان گذشته است !!!!!

احسان احمدی