حباب لامپ گل

ساخت حباب لامپ به شکل گل

وسایلی که نیاز دارید

ساخت حباب لامپ

کاغذهای کاپ کیک ( بزرگ و کوچک )

لامپ‌های رشته‌ای

قیچی

چاقو


مرحله‌ی یکبرای ساختن برگ‌ها یک کاغذ کوچک کاپ کیک را دو بار از وسط تا کنید و با زدن برشی در پایین کاغذ تا شده شکلی مانند برگ درست کنید.


مرحله‌ی دو

برای درست کردن گل‌های هشت گلبرگی – سه بار یک کاغذ کاپ کیک را از وسط تا کنید و با ایجاد برشی در محل تا شده در بالای کاغذ گلتان را درست کنید.


مرحله‌ی سهبرای درست کردن یک گل 16 گلبرگی – یک کاغذ بزرگ کاپ کیک را 4 بار از وسط تا کنید و با ایجاد برشی در بالای کاغذ قسمت پایین آن را به شکل گل کنید.


مرحله‌ی چهار


یک شکل X کوچک در مرکز هر کاغذ ایجاد کنید.


مرحله‌ی پنج


کاغذهای کاپ کیک را به صورت لایه‌ای دور حباب لامپ‌ها قرار دهید تا گل درست کنید.