فرهنگ بیمه از زاویه دیگر

یکی از دلائل عدم توسعه بیمه بویژه بیمه های زندگی ، عدم فرهنگ بیمه اعلام شده است.

یکی از دلائل عدم توسعه بیمه بویژه بیمه های زندگی ، عدم فرهنگ بیمه اعلام شده است. بقول ادبا ، عدم اشائه فرهنگ بیمه ترجیع بند همه حرف ها و نوشته هایی است که به مشکلات عدم توسعه در کشور پرداخته است. فارغ از اینکه چنین برداشتی اساسا درست است ویا نه ؛ تفاوتی در موضوع ایجاد نخواهد کرد. آنچه امروز واقعیت دارد این است که اگر به دلیل عدم وجود فرهنگ بیمه ، یا هر دلیل دیگری ، بیمه زندگی در کشور توسعه نیافته است ، جای تاسف دارد ؛ اما از سوی دیگر کم کاری در گذشته فرصت بی بدیلی را برای دست اندرکاران امروز فراهم ساخته است . بنابراین این نگرش ها و زاویه دید ماست که تفاوت ایجاد می کند و اگر زاویه دید را کمی تغییر بدهیم ، خواهیم دید بازار گسترده ای را در مقابل داریم که برای اقتصاد کشور, شرکت های بیمه وشبکه فروش آنها , هم از جهت کمیت و کیفیت ،کم نظیر و یا بی نظیر است.
واقعه ی زیر گویای نگرش متفاوت دو نفر به یک وضعیت واحد است.
" دو فروشنده کفش که به شرکت های متفاوتی تعلق داشتند به یک کشور آفریقایی فرستاده شدند تا بازار کفش را در آن سرزمین بررسی کنند.اولین فروشنده از این ماموریت خود متنفر بود آرزو داشت اورا به این ماموریت نمی فرستادند . فروشنده دوم عاشق این ماموریت بود و به نظرش رسید که فرصت گرانبهایی را به شرکت او می دهند . وقتی این دو فروشنده وارد کشور آفریقایی شدند در باره بازار محلی برای کفش مطالعه کردند و هرکدام تلگرامی برای شرکت خود فرستادند. فروشنده اول که دوست نداشت به این مسافرت برود در تلگرامش نوشت : سفر بی فایده ای بود هیچ بازاری در این کشور وجود ندارد. هیچ کس کفش نمی فروشد.اما فروشنده دوم که این سفر را فرصت ایدالی ارزیابی کرده بود نوشت : سفر عالی بود فرصت مناسب و بازاری نامحدود است اینجا هیچکس کفش نمی پوشد." *

*-به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد.مسعود لعلی .تهران ، انتشارات بهار سبز،۱۳۹۲ ص۶۵.
عباس رنجبر کلهرودی