گذری کوتاه بر سی و سومین جشنواره فیلم فجر

جشنواره سی و سوم فیلم فجر با تغییراتی در برگزاری کم و بیش همانند جشنواره های قبلی به پایان رسید.

جشنواره سی و سوم فیلم فجر با تغییراتی در برگزاری کم و بیش همانند جشنواره های قبلی به پایان رسید. از نظر برخی اهالی سینما و در مجموع تغییرات جشنواره مثبت ارزیابی شده و کاستی های گذشته تا حدودی برطرف شده بود. این جشنواره از جهت شرکت کنندگان نیز تغییراتی داشت. حضور کم رنگ پیشکسوتان و بزرگان از یک سو و تعداد زیاد فیلم اولی ها و فیلمسازان جوان از طرف دیگر تا حدی بود که برخی این جشنواره را جشنواره جوانان نامیدند. اما این رویداد تکراری به نظر می رسد، که در یادداشت های گذشته به آن اشاره نموده ام:
"جشنواره سی ویکم از چند جهت جشنواره ای خاص به نظر می رسد جشنواره ای خالی از نام های بیشتر بزرگان سینما، جشنواره ای که به نقل از داورانش "کِز کرده" یا "ترسیده" نام گرفته، جشنواره فیلم اولی ها، جشنواره جوان ها و شاید بتوان چند نام یا صفت دیگر به آن نسبت داد.( روزنامه اسرار ۱/۱۲/۱۳۹۱ شماره ۲۲۱۳)" با این تفاوت که آن دوره فضای حاکم بر جشنواره حاصل عملکرد سال های آخر مدیران دولت قبلی بود اما تکرار این رویداد با وجود رویکرد های جدید مدیران حال حاضر در دو جشنواره اخیر مولود حرکت تخریبی و هوچی گرانه ی برخی از اهالی سینما بود که اوج آن در جشنواره پیشین به نمایش درآمد. اینان باور دارند که با حذف پیش کسوتان جایی برای جوانان باز خواهد شد در حالی که جایگزینی حاصل شایستگی ها و قبولی آثار به وسیله مخاطبان است. در هر صورت در این جشنواره بسیاری از پیشکسوتان ترجیح دادند که حضور نداشته باشند و یا این که به صورتی غیر مستقیم در قالب تهیه کننده، مشاور، سرمایه گذار،ناظر و یا عوامل حرفه ای پشتنوانه جوانان قرار گیرند که این حرکت در هر صورت و به هر دلیل مبارک و شایسته است آن چنان که این حضور در ارتقاء کمی و کیفی فیلم اولی ها و فیلمسازان جوان کاملا آشکار بود. نام دیگری که بر این جشنواره نهاده شده جشنواره متوسط ها (به پایین) است. می توان بر همین اساس پیشبینی اکران و فروش سال آینده را هم نیز حدس زد. و این در حالی است که شعار این جشنواره "پیش به سوی اکران موفق است".

زهره نبی زاده - کارشناس ارشد سینما
چاپ شده در روز نامه اسرار مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۳ به شماره ۲۷۷۰