یون‌ربا IONTRAP

در تلویزیون، وسیله‌ای برای جداکردن یون‌های نسبتاً سنگین از اشعهٔ سنگین از اشعهٔ الکترونی در لولهٔ پرتاب الکترون لامپ تصویر، این‌کار بر این پایه استوار است که هر میدان مغناطیسی، …

در تلویزیون، وسیله‌ای برای جداکردن یون‌های نسبتاً سنگین از اشعهٔ سنگین از اشعهٔ الکترونی در لولهٔ پرتاب الکترون لامپ تصویر، این‌کار بر این پایه استوار است که هر میدان مغناطیسی، تنها اشعه الکترونی را خم می‌کند و اثر آن بر مسیر یون‌ها کم است. با خم یا کج‌کردن همه یا بخشی از لولهٔ پرتاب الکترون می‌توان انحراف نخستین را برای هر دو نوع ذره ایجاد کرد و با یک میدان مغناطیسی مسیر الکترون‌ها را تنظیم کرد.
▪ یون‌ربای مغناطیسی: نوعی یون‌رباست که تنها با یک میدان مغناطیسی و نوعی مغناطی پایدار کار می‌کند که قطبک‌های مناسبی دارد. [۱۵]

۱۵ـ فرهنگ اصطلاحات کاربردی الکترونیک ـ عبدالله ارگانی