یدوفرم IODOFOROME

جسمی است جامد متبلور، به رنگ زرد لیموئی با بوی نامطبوع و نافذ شبیه زعفران، یدوفرم در ۱۹۷۵ درجهٔ صدبخشی ذوب می‌شود. به‌عنوان گندزدا کاربرد دارد.

جسمی است جامد متبلور، به رنگ زرد لیموئی با بوی نامطبوع و نافذ شبیه زعفران، یدوفرم در ۱۹۷۵ درجهٔ صدبخشی ذوب می‌شود. به‌عنوان گندزدا کاربرد دارد.