آفتاب

جدید و کوتاهاز آزادی سوار تاکسی شدم تا صادقیه می گم چقدر شد؟ می گه 2000 تومن......

از آزادی سوار تاکسی شدم تا صادقیه می گم چقدر شد؟ می گه 2000 تومن
می گم همش دو قدم راهه 2000 تومن!
می گه اینطوری قدم برداری شلوارت پاره میشه!
وبگردی