آفتاب

ایا امریکا همان سیاست شوروی را در مقابل ایران اتخاذ می کند.ایا امریکا همان سیاست شوروی را در مقابل ایران اتخاذ می کند.وبگردی