آفتاب

میزان مشارکت مردم در ادوار انتخابات ریاست جمهوریاز ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. میزان مشارکت مردم را در ادوار مختلف انتخابات ببینید.

وبگردی