آفتاب

شیوه‌نامه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدیدبا توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، فعالیت رسمی مدارس در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ اعم از حضوری یا غیرحضوری از ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ ،با رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده در این دستورالعمل، آغاز خواهد شد.
وبگردی