آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسیدی شده ، اسیدی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اسیدی شده ، اسیدی

واژه انگلیسی
Acidified

توضیحات
افزودن یک اسید برای کاهش PH تا کمتر از ۷= PH ؛ در اثر افزودن اسید و کاهش PH ، گاهی رسوب تشکیل می‌شود که می‌توان آن را به روش‌های مکانیکی جدا کرد؛ مثل ، لخته از آب پنیر.