آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الیاف نامحلول در محلول پاک‌کنندهٔ اسیدی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
الیاف نامحلول در محلول پاک‌کنندهٔ اسیدی

واژه انگلیسی
Acid detergent fiber

توضیحات
بخشی از الیاف خام گیاه است که توسط پاک‌کننده‌های اسیدی عصاره گیری می‌شود. ADF یکی از روشهای آزمایشگاهی است که برای تعیین مواد لیگنوسلولزی در نمونه‌های غذائی به کار می‌رود. محلول پاک‌کننده مورد استفاده شامل اسیدسولفوریک یک نرمال و ستیل‌تری متیل آمونیم برومید (CTAB) است. مواد دیگری؛ مثل ، دکالین ، استن و هگزان نیز در این آزمایش به‌کار می‌روند. ADF