آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید ، ترش ، سرکه مانند


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
اسید ، ترش ، سرکه مانند

واژه انگلیسی
Acid

توضیحات
مادّه‌ای است که وقتی با آب ترکیب شود ، یون هیدروژن ایجاد می‌کند. در زبان عامیانه به هر مادهٔ ترش مزه اسید گفته می‌شود. اسیدها مزهٔ ترش دارند و با بعضی رنگهای گیاهی؛ مثل ، لیتموس واکنش نشان می‌دهند و رنگ آنها را از قرمز به آبی برمی‌گردانند. وقتی اسیدها با کربناتها ترکیب شوند ، گاز کربنیک ایجاد می‌شود.