آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بدون کیلوس


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
بدون کیلوس

واژه انگلیسی
Achylous

توضیحات
deficent in chyle مایع شیر مانندی است که از هضم موادّ غذائی حاصل می‌شود و در روده باریک جذب می‌گردد. این مایع حاوی انف و ذرات تری‌گلیسرید بوده و در حالت امولسیون پایدار است.