آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خاکستری بودن مو


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
خاکستری بودن مو

واژه انگلیسی
Achromtrichia

توضیحات
فقدان رنگدانه در مو یا خاکستری شدن مو. این حالت در موش در اثر کمبود اسیدپنتوتنیک رخ می‌دهد. کشف این موضوع منجر به این شد که اسیدپنتوتنیک به عنوان ویتامین ضدّ‌خاکستری شدن مو شناخته شود. در مورد این که اسیدپنتوتنیک می تواند از خاکستری شدن مو در انسان نیز جلوگیری کند ، هیچ شواهدی در دست نیست. graying of the hair