آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیل ، اتین


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استیل ، اتین

واژه انگلیسی
Acetylene

توضیحات
یک هیدرو کربور گازی ، بی‌رنگ و بی‌بو که اگر از ناخالصی‌های سمّی (سولفید و فسفید) جدا شود ، می‌توان آن را به‌عنوان یک مادهٔ بی‌هوشی عمومی به‌کار بُرد ، ولی به‌علت قابلیت انفجار و شُل نکردن عضلات ، در بی‌هوشی به‌کار نمی‌رود. برای تهیهٔ استُن ، اسیداستیک ، بنزن و غیره به‌کار می‌رود. C۲h۲