آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیل کوآنزیم آ


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استیل کوآنزیم آ

واژه انگلیسی
Acetylcoenzyme acetylchlinesterase

توضیحات
یک مادهٔ کلیدی که در خلال متابولیسم کربوهیدرات‌ها ، چربی‌ها و پروتنین‌ها تولید می‌شود. این ماده نقش مهمی در این اعمال دارد: ۱. تولید انرژی ، گازکربنیک و آب از محصولات واسطه متابولیسم. ۲. سنتز اسیدهای چرب ، اجسام کیتونی (ستنی) ، استیل کولین ، کلسترول و ترکیبات وابسته.