آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استیل کولین


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استیل کولین

واژه انگلیسی
Acetylcholine

توضیحات
مادهٔ موجود در انتهای اکسون رشته‌های عصبی که با آزاد شدن آن ، عضلات ، غدد ترشحی و یا خته‌های عصبی دیگر فعال می‌شوند. رشته‌های عصبی آزاد کنندهٔ این ماده را اعصاب کولنرژیک گویند. استیل کولین بعد از ترشح بسرعت توسط آنزیم کولین استراز تجزیه می‌شود و به استات و کولین تبدیل می‌گردد. CH۳)۳NOH(CH۲)۲OCOCH۳)