آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استُن‌شاشی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استُن‌شاشی

واژه انگلیسی
Acetonuris

توضیحات
وجود مقدار زیاد و غیر طبیعی استُن در ادرار. این حالت ممکن است نشانهٔ کیتوز (کیتوسیس) باشد که به این دلایل رخ می‌دهد: ۱. جیرهٔ پُر چربی و کم کربوهیدرات. ۲. ‌گرسنگی. ۳. بیماری دیابت.