آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استُن خونی


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استُن خونی

واژه انگلیسی
Acetonemia

توضیحات
در انسان ، تجمع استُن در خون؛ این عارضه فقط در شرایطی رخ می‌دهد که در تنفس اختلال ایجاد شود. تحت شرایط طبیعی ، اغلب استن از طریق تنفس از بدن خارج می‌شود.