آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استن خونی ، کیتون‌خونی ، کیتوسیس ، کیتوز ، کتوز


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
استن خونی ، کیتون‌خونی ، کیتوسیس ، کیتوز ، کتوز

واژه انگلیسی
Acetonemia

توضیحات
یک بیماری متابولیکی است که با بالا بودن غیر طبیعی غلظت اجسام ستُنی در بافت‌ها و مایعات بدن مشخص می‌شود. این بیماری در مواقعی که دام نیاز شدید به گلوکز دارد؛ مثل ، اواخر آبستنی و اوایل شیردهی ، بیشتر عارض می‌شود. Ketosis